February 16, 2021 11:00 pm

Ash Wednesday Mass schedule: – Mass Schedule –
8:00am ………. School Mass in St Joseph (cancelled)
8:00am ………. Mass in St Mary (English)
9:30am ………. Mass in St Joseph
12:00pm ………. Mass in St Mary (English)
5:00pm ………. Mass in St Mary (Spanish)
5:30pm ………. Mass in St Joseph
7:00pm ………. Mass in St Mary (Spanish)